Chatbot trên Facebook Messenger với Botkit.ai [phần 3/3]

Trong bào viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một Chatbot đơn giản trên facebook messenger với botkit.ai. Hiện nay có rất nhiều framework, thư viện, … và rất nhiều bài viết trên mạng hướng dẫn tạo Chatbot. Nhưng tôi đã tìm hiểu và thực hiện với botkit.ai vì nó khá đơn giản cho người mới bắt đầu làm quen với chatbot như tôi.

Botkit.ai là công cụ mã nguồn mở cho phép các lập trình viên có thể tự xây dựng chatbot, ứng dụng tích hợp các message từ nhiều nguồn như facebook, slack,…. Nó là một phần của Microsoft Bot Framework.

Bước 5: cài đặt và cấu hình PRODUCTS – Webhooks trên ứng dụng facebook

Tương tự như việc cài đặt PRODUCTS – Messenger, các bạn đăng nhập facebook và tạo Webhooks như bên dưới:

DONE – giờ chúng ta sẽ thử chat với ứng dụng fstack.vn. Bạn mở ứng dụng Facebook Messenger và tìm từ khóa fstack.vn:

Bắt đầu chat và kết quả như hình bên dưới:

Và đây là log ở phía server:

Initializing Botkit v0.6.21
info: ** No persistent storage method specified! Data may be lost when process shuts down.
info: ** Starting webserver on port 8080
info: ** Serving webhook endpoints for Messenger Platform at: http://0.0.0.0:8080/facebook/receive
Your facebook bot is connected.
message_received -> {"sender":{"id":"2841878755883163"},"recipient":{"id":"352633282087269"},"timestamp":1562667945964,"message":{"mid":"r1RzrCfaC24XtFr3KmLPYgnPuvM0yrKHHOdfjJD6WhdR2Hs_Di0nYJsdtQkNrh6IR9A2VS1xeD2D4I938jLmNA","seq":0,"text":"Hi"},"raw_message":{"sender":{"id":"2841878755883163"},"recipient":{"id":"352633282087269"},"timestamp":1562667945964,"message":{"mid":"r1RzrCfaC24XtFr3KmLPYgnPuvM0yrKHHOdfjJD6WhdR2Hs_Di0nYJsdtQkNrh6IR9A2VS1xeD2D4I938jLmNA","seq":0,"text":"Hi"}},"_pipeline":{"stage":"receive"},"user":"2841878755883163","channel":"2841878755883163","page":"352633282087269","text":"Hi","seq":0,"mid":"r1RzrCfaC24XtFr3KmLPYgnPuvM0yrKHHOdfjJD6WhdR2Hs_Di0nYJsdtQkNrh6IR9A2VS1xeD2D4I938jLmNA","type":"message_received","match":["Hi"]}
....
....
....
    date: 'Tue, 09 Jul 2019 10:25:47 GMT',
    'x-fb-trip-id': '59920838',
    connection: 'close',
    'content-length': '54' } },
 read: [Function],
 body: '{"name":"Tr\\u1ea7n Thanh Thi","id":"******************"}' }
{"name":"Tr\u1ea7n Thanh Thi","id":"******************"}

Source đầy đủ của ví dụ trong bài này có thể download trên Github qua link bên dưới:

https://github.com/thitranthanh/fstack-chatbot